فرم اهداء عضو

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اخبار اهدا عضو

 
یا من اسمه دواء و ذکره شفاء
با حمد و سپاس خدای منان را که بر ما منت گذاشته و فرصت توفیق خدمتگذاری به بندگان خود را به ما عنایت فرموده است.
 
فرآیند اهدای عضو از مرگ مغزی بسیار پیچیده و از اجزای متعدد و مرتبط به هم تشکیل شده است و تیم هایی متشکل از اساتید و پرسنل محترم دانشگاه شامل : پزشکان ، پرستاران ، کادر اتاق عمل و بیهوشی ،اورژانس ، بخش پیوند ،دیالیز ، آزمایشگاه ، رادیولوژی ، رابطین پیوند در بیمارستان ها ، سوپروایزرها ، پرسنل اداری ، مالی، پشتیبانی ، خدماتی و سایر سازمانهای مرتبط مانند پزشکی قانونی ، سازمان فردوس ها ، دانشگاههای همجوار و تمام بیمارستانهای خراسان بزرگ و ... در هر بار تکرار این فرآیند ، سهیم میشوند. واحد فراهم آوری اعضای پیوندی که از سال 1380 تحت مدیریت مرکز پیوند اعضا در حوزه ریاست محترم دانشگاه ماموریت داشته ، پس از تشکیل مرکز پیوند اعضا و دیالیز منتصریه از اوایل سال 91 بر اساس پیشنهاد مرکز مدیریت پیوند و موافقت ریاست محترم دانشگاه در این بیمارستان مستقر گردیده است. این واحد افتخار دارد که از ابتدای تاسیس (سال 1380) تاپایان سال 1395 با لطف خداوند متعال و عنایات حضرت ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا (ع) با هدایت و هماهنگی تمامی صاحبان فرآیند پیوند اعضا از اهدا کنندگان مرگ مغزی به دوهزارو سیصدونودوهشت(2398) بیمار نیازمند با اهدای اعضایی مانند قلب،کبد،کلیه،پانکراس،روده،قرنیه و پوست حیاتی دوباره ببخشد و یا این بیماران را از مشکلات ناشی از نارسایی عضو نجات دهد و با رضایت خانواده های ایثارگری که عزیزانشان دچار مرگ مغزی میشوند، همچنان این فرآیند ادامه دارد.