گزارش عملکرد واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه مشهد

گزارش عملكرد کلی واحد فراهم آوري اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

از ابتدای تاسیس تا پایان سال 1396

سال

موارد مرگ مغزی منجر به پیوند -

پیوند کلیه

پیوند کبد

پیوند قرنیه

پیوند پوست

پیوند قلب

پيوند
ريه

 

پیوند همزمان

 کلیه و کبد

 

پیوند همزمان

کلیه و پانکراس

پیوند پانکراس

ارسال کليه به
شيراز
ارسال کبد به
شيراز
ارسال
پانکراس به
شيراز

جمع اعضای پیوند شده

80

3

6

-

-

-

-

-

-  -

-

-

-

-

6

81

5

10

-

2

-

-

-

 -  -

-

-

-

-

12

82

15

24

-

6

-

-

-

 -  -

-

-

-

-

30

83

39

78

3

6

-

3

-

 -  -

-

-

14

-

104

84

27

50

-

25

-

1

-

 -  -

-

-

1

-

77

85

25

48

-

20

-

-

-

 -  -

-

-

4

-

72

86

31

55

-

18

12

-

-

 -  -

3

-

14

3

102

87

29

56

-

22

26

1

-

 -  -

-

-

20

-

125

88

38

72

-

46

22

-

-

 -  -

1

-

22

1

163

89

46

88

-

47

11

1

-

 -  -

-

-

37

-

184

90

39

74

-

48

1

-

-

 -  -

-

-

35

-

158

91

71

130

-

54

26

3

-

 -  -

1

-

58

1

272

92

72

134

9

67

17

2

-

 -  -

1

-

54

1

284

93

63

110

25

29

22

1

1

 -  -

-

-

31

-

219

94

56

93

44

45

31

6

-

1  -

-

-

8

-

226

95

86

142

57

73

40

12

1

 -  -

-

6

21

-

365

96

90

101

66

78

64

14

1

4 2

2

10

18

-

360

جمع

735

1271

204

586

272

50

3

 5  2

8

16

337

6

2760

 
 
 
گزارش عملكرد واحد فراهم آوري اعضای پیوندی
 
از ابتدای سال 1397تا کنون ( پيوند 844)

سال

موارد مرگ مغزی منجر به پیوند

پیوند کلیه

پیوند کبد

پیوند قرنیه

پیوند پوست

پیوند قلب

پیوند ريه

پیوند همزمان

 کلیه و کبد

 

 

پیوندهمزمان

کلیه و پانکراس

 

پیوند پانکراس

ارسال کليه به
شيراز
ارسال کبد به
شيراز
ارسال پانکراس به
شيراز

جمع اعضای پیوند شده

97

109

96

63

96

140

14

- 1 5

5

8

33  - 461

 
گزارش عملكرد واحد فراهم آوري اعضای پیوندی در سال 1392

برای مشاهده گزارش اینجا را کلیک کنید .