گزارش عملکرد واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه مشهد

گزارش عملكرد کلی واحد فراهم آوري اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

از ابتدای تاسیس تا پایان سال 1397

سال

موارد مرگ مغزی منجر به پیوند -

پیوند کلیه

پیوند کبد

پیوند قرنیه

پیوند پوست

پیوند قلب

پيوند
ريه

 

پیوند همزمان

 کلیه و کبد

 

پیوند همزمان

کلیه و پانکراس

پیوند پانکراس

ارسال کليه به
شيراز
ارسال کبد به
شيراز
ارسال
پانکراس به
شيراز

جمع اعضای پیوند شده

80

3

6

-

-

-

-

-

-  -

-

-

-

-

6

81

5

10

-

2

-

-

-

 -  -

-

-

-

-

12

82

15

24

-

6

-

-

-

 -  -

-

-

-

-

30

83

39

78

3

6

-

3

-

 -  -

-

-

14

-

104

84

27

50

-

25

-

1

-

 -  -

-

-

1

-

77

85

25

48

-

20

-

-

-

 -  -

-

-

4

-

72

86

31

55

-

18

12

-

-

 -  -

3

-

14

3

102

87

29

56

-

22

26

1

-

 -  -

-

-

20

-

125

88

38

72

-

46

22

-

-

 -  -

1

-

22

1

163

89

46

88

-

47

11

1

-

 -  -

-

-

37

-

184

90

39

74

-

48

1

-

-

 -  -

-

-

35

-

158

91

71

130

-

54

26

3

-

 -  -

1

-

58

1

272

92

72

134

9

67

17

2

-

 -  -

1

-

54

1

284

93

63

110

25

29

22

1

1

 -  -

-

-

31

-

219

94

56

93

44

45

31

6

-

1  -

-

-

8

-

226

95

86

142

57

73

40

12

1

 -  -

-

6

21

-

365

96

90

101

66

78

64

14

1

4 2

2

10

18

-

360

97

123

106

68

110

160

16

-

1 5

5

14

41

-

526

جمع

858

1377

272

696

432

66

3

 6 7

13

30

378

6

3286

 
 
 
گزارش عملكرد واحد فراهم آوري اعضای پیوندی
 
از ابتدای سال 1398تا کنون ( پيوند 960)

سال

موارد مرگ مغزی منجر به پیوند

پیوند کلیه

پیوند کبد

پیوند قرنیه

پیوند پوست

پیوند قلب

پیوند ريه

پیوند همزمان

 کلیه و کبد

 

 

پیوندهمزمان

کلیه و پانکراس

 

پیوند پانکراس

ارسال کليه به
شيراز
ارسال کبد به
شيراز
ارسال پانکراس به
شيراز

جمع اعضای پیوند شده

98

102

97

65

136

175

9

- - -

-

9

31  - 523

 
گزارش عملكرد واحد فراهم آوري اعضای پیوندی در سال 1392

برای مشاهده گزارش اینجا را کلیک کنید .