همكاران واحد فراهم آوری اعضای پيوندی

 
 
 
 
همكاران واحد فراهم آوری اعضای پيوندی

 

 
 
 دكتر ابراهيم خالقی
دكتر آرش هاتفی  
 
سمت: مسئول واحد فراهم آوری اعضای پيوندی
سمت : مسئول مراقبتهاي ويژه اهداكننده مرگ مغزی
 
   
       
 
  
 
 
خانم مريم صالح فر
آقای مجيد محمدی حسن آبادی
 
 
سمت : مسئول اموراداري و دفتری و وب سايت
سمت : مسئول امور رايانه و بانك اطلاعاتی
 
   
       
 
 
 
 
 
 
 
 آقای رضا راه زاد
 خانم مینا برزنونی
 
 
سمت : مسئول امور بايگانی ، پشتيبانی و مالی
سمت : مسئول امور روانشناسی بالینی
 
   
       
 

 

 
 
 خانم مریم ضمیری ازغندی
 خانم ام البنین طیبی جبلی
 
 
سمت : کوردیناتور   ( هماهنگ کننده  ) پیوند کلیه 
سمت : مسئول امور مددكاری
 
       
 
 
 
 
 
خانم منیر میرزاده 
 
 
 
سمت :  کوردیناتور ( هماهنگ کننده )   پیوند  کبد