عناوين همايشات


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
همايشاتي كه واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
با آنها همكاري داشته است :
 
 
1- كنگره اخلاق پزشكي در سال 1380
2- همايش رابطين پيوند اعضاء در استان خراسان بزرگ در سال 1387
3- كنگره اورولوژي در سال 1388
4- جشنواره پيوند اعضاء در سال 1388
5- اولين سمينار تازه هاي پيوند كبد در سال 1389
6- كنگره نفرولوژي اطفال در سال 1390
7- اجراي برنامه علمي تازه هاي پيوند كبد با حضور آقاي دكتر سعيدي از جراحان مقيم آمريكا در سال 1390